Integritetspolicy, Stockholm Watersports Center AB TCP – The Cable Park, Sthlm-Arlanda

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

SWC AB med anläggningen The Cable Park, Sthlm-Arlanda (nedan kallad TCP) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för TCPS verksamhet. I förekommande fall är TCP gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med SAVK ( Stockholm-Arlanda Vattensport klubb) SVWF ( Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet), Riksidrottsförbundet, Specialidrottsdistriktsförbund och idrottsföreningar, samt Internationella Vattenskid- och Wakeboardförbundet och dess underliggande förbund.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att TCP ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. TCP finns till för sina kunder och åkare, vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna den verksamhet som TCP bedriver.

1. Data / personuppgifter i TCP:s verksamhet

TCP använder endast personlig information som vi får direkt av dig, då du antingen förhyr utrustning på anläggningen, ansöker och erhåller säsongskort alternativt klippkort på anläggningen, eller hyr plats i TCP:s brädhotell.

Vi använder följande uppgifter:

  • Avsändares och mottagares namn, adress
  • Telefonnummer
  • E-mailadress

Är du en kund som faktureras en bokning eller annan tjänst som Du beställd av TCP, så är det samma personuppgifter ovan, som lagras i vårt faktureringssystem.

Som du säkert förstår behöver vi dessa uppgifter, så att vi har ett underlag för dels uthyrd utrustning som skall lämnas tillbaka, som för säsongskort, klippkort eller bokning av anläggningen, ett underlag för bokföring/redovisning av säsongskort mm, vilket styrs av Bokföringslagen.

2. Säkerhet

All information du ger oss skyddas så att ingen obehörig ska kunna komma åt den. Vi delar aldrig med oss av uppgifter till andra företag. Däremot kan Dina uppgifter ovan användas av SAVK – Stockholm-Arlanda Vattensport Klubb för medlemsregistrering, tävlingslicensansökan och liknande ändamål. (för vidare info – begär att få se SAVK:s integritetspolicy).

3. Tid för lagring

Dokument för förhyrning sparas endast kort tid och kastas veckovis. Om Du önskar, kan då erhålla hyrblanketten i retur vid återlämnandet av förhyrd utrusning. Informationen lagras ej på datamedia.

Dokument/underlag för säsongskort och klippkort lagras på datamedia i tre år varefter uppgifterna raderas, såvida vi inte genom lagkrav är tvungna att spara dem längre. T.ex. kräver bokföringslagen att vi sparar underlag för betalningsinformation i sju år, vilket gör att personuppgifter på fakturor kommer att sparas samma tid.

4. Delar TCP personuppgifter?

TCP delar generellt inga personuppgifter med utomstående part, men kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis SAVK, SVWF (Svenska Vattenskid-och Wakeboardförbundet), Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som önskar bli medlem i en drottsförening och önskar erhålla en tävlingslicens.

SAVK kan komma att dela dina personuppgifter med SVWF - som i sin tur kan dela detta med tredje land om du anmäler dig till en internationellt klassad tävling, tävling i tredje land eller på annat sätt representerar förbundet internationellt. Om förbundet av annan anledning delar dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande, användas till profilering, eller direktmarknadsföring.

5. Uppdatering av integritetspolicy

TCP kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter – förutsatt att detta inte bryter mot andra lagkrav som Bokföringslagen, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Maila info@cablepark.se om Du önskar kontakt i sådant ärende. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende TCP:s behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Arlanda 2018-05-10

TCP – The Cable Park, Sthlm-Arlanda

Stefan Günther